SAMSUN KAVAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2023 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLIYOR

2019-2023 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI
2019-2023 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLIYOR

2019-2023 Stratejik Plan çalışmalarımız başladı. Bakanlığımızın hazırladığı yeni strateji belgesine dayalı olarak İl ve İlçe Planları revize edilecek. Daha sonra okullarımız ve kurumlarımızın stratejik planları hazırlanacak. İlçemizde Stratejik plan Hazırlama ekibi 9 Ocak çarşamba gününden itibaren çalışmalarına başlayacak. Yaklaşık iki fafta boyunca sürecek olan bu çalışmada geçmiş verilerin analiz edilerek yeni dönemde yapılması hedeflenen projeler ve analizler yazıllı hale getirilerek paydaşlar ile paylaşılacak. 

Bakanlığımızın Stratejik Planına uygun olarak ilçemizde yeni dönemde yapılacak işlerin planlanmasında bütün paydaşlarımızın desteklerini bekliyoruz.

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015–2019 STRATEJİK PLANI ANKARA - 2015 Terbiyedir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalate terk eder. Mustafa Kemal ATATÜRK Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, toplumun yaşam kalitesinin artması ve genç nüfusun değişen koşullara uyum sağlayarak ülkemizin küresel rekabette yerini alması için eğitim ve öğretim hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede Bakanlığımız değişen ve dönüşen dünya şartlarını da göz önünde bulundurarak 21. yüzyılda aktif şekilde rol alacak yeni nesiller yetiştirme kararlılığındadır. Çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış, demokrasinin ve hukukun evrensel ilkeleri ile ortak millî ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireylerin yetişmesine imkân sağlamak temel amacımızdır. Bu çerçevede okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Yasalarla belirlenen hedefler doğrultusunda Bakanlığımız, eğitim ve öğretime erişim, eğitim ve öğretimde kalite ile kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi alanlarında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda küresel gelişmeler, toplumun ve ekonominin talepleri; UNİCEF, UNESCO ve OECD gibi uluslararası kuruluşların eğitim ile ilgili raporları; Avrupa Birliği eğitim ve öğretim müktesebatı, 10. Kalkınma Planı, Hükümet Programları, Millî Eğitim Şura Kararları ve diğer üst politika belgeleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan Stratejik Plan, Bakanlığımızın çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmesini ve belirlenen stratejik amaçlara ulaşmasını sağlayacak bir yol haritası niteliğindedir. Nitelikli insan ve nitelikli toplumu amaçlayan; katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir eğitim sistemi hedefi doğrultusunda hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı’nın 2023 vizyonuna ulaşılmasında azami katkıyı sağlamasını ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı BAKAN SUNUŞU MÜSTEŞAR SUNUŞU Bilgi ve iletişim alanı başta olmak üzere teknolojideki hızlı gelişmeler ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı bilgi patlaması nitelikli insan, nitelikli toplum; bilgi toplumu ve bilgi çağı kavramlarını ön plana çıkarmaktadır. Bu yeni duruma uyum sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na istinaden kamu kurumlarına stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı 2010–2014 Stratejik Planı temelde eğitim ve öğretime erişim ekseninde kurgulanmıştı. 2015- 2019 Stratejik Planı ise eğitim ve öğretime erişimin yanı sıra eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi odaklı kurgulanmıştır. 2015- 2019 Stratejik Planı ile toplumun devletten beklentilerini karşılamaya dönük ve vatandaş memnuniyeti odaklı hizmetkâr devlet anlayışı ön plana çıkarılmıştır. Bakanlığımız 2015–2019 Stratejik Planı katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu çerçevede yazılı görüş alınması, anket uygulaması ve yüz yüze görüşmeler aracılığıyla 179 üniversite, 72 eğitim fakültesi, 238 sivil toplum kuruluşu, 140 gazeteci ve köşe yazarı, yaklaşık 35 bin iç paydaş ve 36 bin dış paydaş sürece dâhil edilmiştir. Ayrıca Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin görüş ve önerilerinin birlikte müzakere edildiği ve yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı beş çalıştay düzenlenmiştir. Bakanlığımız, 2015–2019 Stratejik Plan döneminde yenilikçi ve dinamik bir millî eğitim sistemi oluşturma azim ve kararlılığındadır. Bu çerçevede artan ve çeşitlenen eğitim talebinin karşılandığı, okul öncesi eğitim başta olmak üzere bütün eğitim kademelerinde katılımın arttığı, özel politika gerektiren grupların azami derecede eğitime erişebildiği ve hayat boyu öğrenme kapsamında herkese, her yerde ve her zaman eğitim imkânlarının sunulduğu bir eğitim sistemi amaçlanmıştır. Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişiminin desteklendiği, bireylere ortak insani değerlerin ve değer farklılıklarının zenginlik olduğu bilinci kazandırılarak öğretmen ve öğrencilerimizin insani, milli, manevi, ahlaki, kültürel ve demokratik değerler eğitimi alarak yetiştiği, sınav odaklı yapının kademeli olarak ortadan kaldırıldığı, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirildiği, geliştirilen programlara uygun ölçme ve değerlendirme mekanizmalarının işlediği, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının sağlandığı ve eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlü bir şekilde kurulduğu bir yapı oluşturma kararlılığındayız. Çok yönlü, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, yeterlilikleri belirlenmiş nitelikli öğretmen ve yöneticilerin yetiştiği, eğitim teknolojilerinin derslerde etkin kullanıldığı ve dijital okuryazarlığın yaygınlaştığı bir ülke olma hedefine katkı yapacak eğitim sistemi 2015–2019 Stratejik Planı’nda oluşturulmaya çalışılmıştır. Ülkemizde son yıllarda kamu yönetiminde gerçekleştirilen köklü değişimin verdiği heyecan ve edindiğimiz tecrübeler ışığında hazırlanan 2015–2019 Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı’nın ülkemizin ve bakanlığımızın hedeflerine ulaşmasında azami katkıyı sağlamasını ve başarılar getirmesini temenni eder, emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yusuf TEKİN Müsteşar İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU ii - iii MÜSTEŞAR SUNUŞU iv - v İÇİNDEKİLER vi TABLOLAR DİZİNİ vii ŞEKİLLER DİZİNİ vii KISALTMALAR viii - ix TANIMLAR x - xi GİRİŞ 1 BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 2 BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 6 A. TARİHÎ GELİŞİM 7 B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 8 C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 9 D. PAYDAŞ ANALİZİ 11 E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 12 F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI 24 G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 26 BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELİM 28 A. VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER 29 B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 31 C. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER 32 BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME 66 BÖLÜM V: İZLEME ve DEĞERLENDİRME 68 A. MEB 2010–2014 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRMESİ 69 B. MEB 2015–2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 71 C. MEB 2015–2019 STRATEJİK PLANI BİRİM SORUMLULUKLARI TABLOSU 73 vi TABLOLAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ Tablo 1: MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 5 Tablo 2: İnsan Kaynakları Dağılımı (2014) 16 Tablo 3: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı (2014) 17 Tablo 4: MEB Bütçesinin GSYH´ye ve Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı 18 Tablo 5: MEB Yatırım Ödeneğinin MY Bütçe Yatırım Ödeneği İçindeki Payı 18 Tablo 6: 2015–2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 67 Tablo 7: İzleme ve Değerlendirme Süreci 72 Şekil 1: Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Modeli 3 Şekil 2: Stratejik Plan Oluşum Şeması 4 Şekil 3: Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Şeması 14-15 Şekil 4: Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 72 vii MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği AHS : Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Ar-Ge : Araştırma Geliştirme BİMER : Başbakanlık İletişim Merkezi BT : Bilişim Teknolojileri DYS : Doküman Yönetim Sistemi EBA : Eğitim Bilişim Ağı EÖHS : Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ERDEP : Ergenlik Dönemi Değişim Projesi FATİH : Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi GİHS : Genel İdare Hizmet Sınıfı GZFT : Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler Analizi İKS : İlköğretim Kurum Standartları IPA : Instrument for Pre-Accession Assistance (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) JICA : Japan International Cooperation Agency (Japon Uluslararası Yardımlaşma Ajansı) KÜDEP : Kültürlerarası Değişim Programı MEBBİS : Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEBİM 147 : Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi MEİS : Millî Eğitim İstatistik Modülü MEM : Millî Eğitim Müdürlüğü METEK : Mesleki Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi MTE : Mesleki Teknik Eğitim MTSK : Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu MYO : Meslek Yüksek Okulu OECD :Organisation for Economic Co-operation and Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma PESTLE : Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik, Yasal ve Ekolojik Analiz PIAAC : Programme for the International Assessment of Adult Competencies (Uluslararası Yetişkin Yeterliliklerini Değerlendirme Programı) PISA : Programme for International Student Assessment (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) RAM : Rehberlik ve Araştırma Merkezi REDBİS : Rehberlik Denetim Bilgi Sistemi SDP : Standart Dosya Planı SHS : Sağlık Hizmetleri Sınıfı STK : Sivil Toplum Kuruluşu TEFBİS : Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi TEOG : Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş THS : Teknik Hizmetler Sınıfı Teşkilatı) viii BAKANLIK BİRİM İSİMLERİ KISALTMALARI TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study (Matematik ve Fen Bilimlerinde Eğilimler Uluslararası Araştırması) TİKA : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu TYÇ : Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı) UNICEF : United Nations International Children´s Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu) VBS : Veli Bilgilendirme Sistemi YDS : Yabancı Dil Sınavı YHS : Yardımcı Hizmetler Sınıfı YGS : Yükseköğretime Geçiş Sınavı ABDİGM : Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü BHİM : Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BİDB : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı DHGM : Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü DÖGM : Din Öğretimi Genel Müdürlüğü HBÖGM : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HUKUK MÜŞ. : Hukuk Müşavirliği İDBB : İç Denetim Birimi Başkanlığı İEDB : İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı İKGM : İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü MTEGM : Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü OGM : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ÖDSHGM : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖERHGM : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖÖKGM : Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ÖYGGM : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü RDB : Rehberlik ve Denetim Başkanlığı SGB : Strateji Geliştirme Başkanlığı TEGM : Temel Eğitim Genel Müdürlüğü TTKB : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YEĞİTEK : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü YYEGM : Yükseköğretim ve Yurt dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ix MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı TANIMLAR Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Çıraklık Eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder. Destek Eğitim Odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade eder. Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumunu ifade eder. Eğitim arama motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori dışı ve sakıncalı içeriklerin filtrelendiği internet arama motoru. Eğitim ve Öğretimden Erken Ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18–24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir. İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder. Ortalama Eğitim Süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme Raporu´nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir. Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır. x Önceki Öğrenmelerin Tanınması: Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde elde edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde tanınması sürecidir. Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir. Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler (Özel Eğitim Gerektiren Birey): Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder. Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): Diğer gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder. Özel Yetenekli Bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder. Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder. Z-kitap: İçeriklerin pekiştirici şekilde hazırlanmış interaktif uygulamalar, videolar, oyunlar ve metinsel zenginleştirmeler ile dijital versiyonlar aracılığıyla sunulduğu kitaplardır. Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder. xi MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda performans yönetimine dayalı kamu yönetimi anlayışı kapsamında kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar ülkemizde hız kazanmıştır. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerine kalkınma planları, ulusal programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleme, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme ve bu süreçlerin izlenip değerlendirilmesi amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan kamu idarelerinde stratejik planlamaya geçiş takvimine göre Millî Eğitim Bakanlığı ilk stratejik planı 2010- 2014 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış ve uygulanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı, yasal düzenlemeler ve üst politika belgeleri ışığında hazırlanmıştır. Plan çalışmaları kapsamında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri ve ilgili paydaşların katılımıyla eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları belirlenmiştir. Belirlenen sorun ve gelişim alanlarına istinaden stratejik plan temel mimarisi oluşturulmuştur. Bu mimari doğrultusunda “Eğitim ve Öğretime Erişim”, “Eğitim ve Öğretimde Kalite” ile “Kurumsal Kapasite” olmak üzere üç ana tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar altında beş yıllık stratejik amaçlar ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek stratejiler belirlenmiştir. Stratejilerin yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak stratejik hedef ve amaçların tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplanmıştır. Planda yer alan stratejik hedef ve amaçların gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için stratejik plan izleme ve değerlendirme modeli oluşturulmuştur. GİRİŞ 1 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ BÖLÜM 1 2 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 2013 / 26 sayılı Genelge ile Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı çalışmaları başlatılmıştır. Genelge ekinde yer alan Hazırlık Programı’nda merkez ve taşra birimlerinde stratejik planlama sürecinde yapılması gerekenler, kurulacak ekip ve kurullar ile sürece ilişkin iş takvimi belirlenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı, literatür taraması, üst politika belgeleri, geniş katılımlı çalıştaylar, durum analizi raporu, iç ve dış paydaşların görüşleri ile merkez ve taşra birimlerinin katkıları doğrultusunda hazırlanmıştır. 3 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı Şekil 1: Stratejik Plan Oluşum Şeması MEB 2015-2019 Stratejik Planı Literatür Taraması Stratejik Plan Çalıştay Sonuçları MEB Durum Analizi Merkez ve Taşra Teşkilatı Önerileri Üst Politika Belgeleri İncelenmesi Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planının hazırlanmasında Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu temel alınmış ve arka sayfadaki model benimsenmiştir. Çalışmalar Bakanlık merkez teşkilatında Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın, illerde ise il millî eğitim müdürlükleri Ar-Ge birimlerinin koordinesinde yürütülmüştür. Bu bağlamda merkez teşkilatında MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi ve birim temsilcilerinin katılımıyla MEB Stratejik Plan Ekibi, taşra teşkilatında ise Ar-Ge birimlerinin koordinesinde il, ilçe, okul ve kurum müdürlüklerinde stratejik plan ekipleri oluşturulmuştur. 2013 / 26 sayılı Stratejik Plan Genelgesiyle Bakanlık stratejik plan çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan MEB strtatejik plan koordinasyon ekibi kurulmuştur. (Tablo 1: MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi) Şekil 2: Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Modeli 4 Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi Vizyonun Belirlenmesi Misyonun Belirlenmesi Temaların Belirlenmesi Nihai Stratejik Plan Performans Programı Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi Stratejik Amaçların Belirlenmesi İzleme ve Değerleme Faaliyet Raporu Yıllık Performans Hedefleri ile Faaliyet ve Projeler Hazırlık Programının Oluşturulması Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı Stratejik Plan Ekip ve Kurulları Stratejik Planlama İş Takvimi Durum Analizi Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Sunulan Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz PEST Analizi GZFT Analizi Üst Politika Belgeleri Analizi Tarihi Gelişim 5 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı Stratejik plan hazırlık döneminde il millî eğitim müdürlükleri Ar-Ge birimlerinde görev yapan 1.365 kişiye MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi tarafından stratejik planlamaya ilişkin eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlere katılan ve sertifika alan Ar-Ge birimlerinde görevli formatörler de ilçe, okul ve kurum müdürlüklerinin stratejik plan ekiplerine eğitimler vermiştir. İç ve dış paydaşların katkılarının alınması amacıyla paydaş anketi uygulanmış, iç ve dış paydaşlardan toplam 69.901 kişinin görüşü değerlendirilmiştir. Paydaş araştırması kapsamında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, eğitim fakülteleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmış ayrıca eğitim ve öğretimle ilgili yazılar kaleme alan önemli köşe yazarlarına da anket gönderilmiş ve görüşleri alınmıştır. Stratejik plan hazırlık sürecinde geniş katılımlı beş çalıştay düzenlenmiş, bu çalıştaylarda GZFT analizi başta olmak üzere misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerin belirlenmesine yönelik grup çalışmaları yapılmış ve bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin görüş ve önerileri alınmıştır. Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri ve daire başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılmış ve birimlerin beş yıllık plan süreci için gelecek öngörüleri alınmıştır. Çalışmalar belirli aralıklarla Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’nın başkanlığında toplanan MEB Stratejik Plan Üst Kurulu’na sunulmuştur. Bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. MEB 2015–2019 Stratejik Planının son hali SP Üst Kurulu tarafından onaylanarak ( Ek 1 Üst Kurul Onayı ) yürürlüğe girmiştir. Tablo 1: MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Adı Soyadı Veysel ERDEL Mehmet Baki ÖZTÜRK Fatih İŞLEK Atilla BACAK Eda ELİAÇIK Erkin ÇAYCI Fatih BAYRAK İsmail KIZILKAYA Korkut KOÇAK Mehmet ÇİÇEK Murat AKKUŞ Dr. Nilgün ÇALIŞKAN Ufuk Önder SERDAR Ülkü KAYAHARMAN Dr. Yahya TURAN Yunus TOKGÖZ Strateji Geliştirme Başkanı Strateji Planlama ve Yönetim Daire Başkanı MEB SP Koordinatörü, Mali Hizmetleri Uzmanı Eğitim Uzmanı Millî Eğitim Uzmanı Yardımcısı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Millî Eğitim Uzman Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Millî Eğitim Uzman Yardımcısı Millî Eğitim Uzman Yardımcısı Millî Eğitim Uzman Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Okul Müdürü Millî Eğitim Uzman Yardımcısı Basımevi Müdürü Unvanı 6 DURUM ANALİZİ DURUM ANALİZİ BÖLÜM 2 Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıştır. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır. Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir. 1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır: • Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi) • Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi) • Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi) • Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi) • Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi) • Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi) • Sicil İşleri Dairesi • İstatistik Dairesi • Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi) • Evrak Dairesi Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı. 1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür. 1923–1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti” 1935–1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı” 1941–1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği” 1946–1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı” 1950–1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti” 1960–1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı” 1983–1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı” 1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı” adıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir. 7 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı DURUM ANALİZİ A. TARİHÎ GELİŞİM 8 14.9.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın görevleri şunlardır: 1. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek, 2. Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek, 3. Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek, 4. Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, 5. Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek, 6. Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek, 7. Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek, 8. Yurt dışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek, 9. Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak, 10. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program ve denklik derecelerinin belirlenmesi ile yönetmeliklerinin hazırlanmasında iş birliğinde bulunmak, 11. Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek. B. YASAL YÜKÜMLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ MEB 2015–2019 stratejik plan hazırlık sürecinde Bakanlığın faaliyet alanları ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerinin yasal yükümlülükleri, standart dosya planı ve kamu hizmet envanteri incelenerek Bakanlığın hizmetleri tespit edilmiş ve sekiz faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. Buna göre faaliyet alanları ve sunulan hizmetler şu şekildedir: • Eğitim ve öğretime erişim imkânlarının sağlanması • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının eğitim ve öğretim taleplerinin karşılanması • Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi • Hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi • Öğretim programlarının ve haftalık ders çizelgelerinin hazırlanması ve uygulanması • Elektronik ders içeriklerinin geliştirilmesi • Ders kitaplarının ve diğer eğitim materyallerinin temin edilmesi • Eğitsel tanılama ve yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi • Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi • Psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerinin verilmesi • Özel politika gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi • Yatılılık, bursluluk ve özel öğretim teşvikleri hizmetlerinin yürütülmesi • Kurumlar ve üniversiteler adına yurt dışında öğrenim gören resmî-burslu öğrencilerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi • Eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi EĞİTİM VE ÖĞRETİM • Müze ve yayın faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi • Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi • Öğrencilere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi • Öğrencilerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımlarının sağlanması BİLİMSEL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER • Uluslararası değerlendirmelere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi • Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlilik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerinin yürütülmesi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 9 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 10 • Proje ve protokollerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi • Eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi • Yurt içi ve yurt dışında eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin gelişmelerin takip edilmesi • Öğrenci ve öğretmenlerin değişim ve hareketlilik programlarından yararlanabilmeleri için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, PROJE VE PROTOKOLLER • Eğitim ve öğretime yönelik politikaların belirlenmesi ve uygulanması • Bakanlığın iş ve işlemlerine yönelik mevzuatın geliştirilmesi • Avrupa Birliği eğitim ve öğretim müktesebatına uyum çalışmalarının yürütülmesi • Ulusal plan ve programlarla Bakanlığa verilen görevlerin yürütülmesi • Bakanlığın görev alanlarına ilişkin hukuksal iş ve işlemlerin yürütülmesi • İstatistikî verilerin toplanması, analizi ve yayınlanması • Stratejik plan ve performans programının hazırlanması, uygulanması izlenip değerlendirilmesi ve faaliyet raporunun hazırlanması • Bakanlığa bağlı sosyal tesis ve işletmelere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi • Bakanlık bütçesine ilişkin iş ve işlemleri yürütülmesi • Yatırım programlarının hazırlanması ve izlenmesi • İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi • Rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi • Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasların belirlenmesi ve denetimi • Bakanlık faaliyetlerine yönelik bilgi edinme, talep, ihbar, şikâyet, görüş ve önerilere ilişkin işlemlerin yürütülmesi • Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterliliklerinin belirlenmesi • Çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi • Norm belirleme, atama, görevlendirme, yer değiştirme, terfi ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi • Uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle eğitim ve öğretim alanındaki iş birliklerinin yürütülmesi • Uluslararası eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması • Türk dili ve kültürünün yurt dışında tanıtılması • Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü yapım, bakım ve onarım işlerini ve bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarının yürütülmesi • Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi • Eğitim ve öğretim ortamlarının standartlarının belirlenmesi • Eğitim ve öğretim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde etkin kullanılmasına yönelik altyapı çalışmalarının yürütülmesi • Özel okulların arsa tahsisi, teşvik ve vergi muafiyeti ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi • Kamulaştırma yoluyla arsa üretimi • Hizmet alanlarıyla ilgili bilişim teknolojilerine yönelik çalışmaların yürütülmesi YÖNETİM VE DENETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Etkileşim içinde oldukları tarafların görüşlerinin alınması kurum ve kuruluşlar için büyük önem taşımaktadır. Yararlanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi ve tarafların hazırlanan stratejik plan ile gerçekleştirilecek faaliyet ve projeleri sahiplenmesi açısından paydaş analizi önemli bir aşamadır. Millî Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısı, mevzuatı, hizmet envanteri, standart dosya planı ile faaliyet alanları ve çalıştay sonuçlarından yararlanılarak paydaş listesi hazırlanmıştır. Etki/önem matrisi kullanılarak paydaş önceliklendirmesi yapılmış ve nihai paydaş listesi oluşturulmuştur. Önceliği belirlenen paydaşların özelliklerine göre görüş alma yöntemi belirlenmiş ve “İç Paydaş Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” geliştirilmiştir. Anketlerde Bakanlığa yönelik algı, önem ve öncelik verilmesi gereken alanlar ile iç paydaşlarda kurum içi faktörlere, dış paydaşlarda ise talep ettikleri bilgiye ulaşım durumunu belirleyen maddelere yer verilmiştir. İç paydaş anketi okul, kurum, ilçe, il ve merkez teşkilatındaki yaklaşık 38 bin çalışana, dış paydaş anketi ise öğrenci, veliler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve üniversite çalışanlarının da yer aldığı yaklaşık 35 bin katılımcıya uygulanmıştır. Anket uygulamasının yanı sıra paydaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlenmiştir. Elde edilen görüş ve öneriler sorun alanlarının belirlenmesinde dikkate alınmış ve geleceğe yönelim bölümündeki hedef ve tedbirlere yansıtılmıştır. Analiz sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler Paydaş Analizi Raporu ve Durum Analizi Raporu’nda yer almaktadır. 11 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı D. PAYDAŞ ANALİZİ 12 ORGANİZASYON YAPISI Bakanlık teşkilat yapısı ve görevleri 14.9.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlenmektedir. Buna göre Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarından oluşmaktadır. KURUM İÇİ ANALİZ E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ MERKEZ TEŞKİLATI Bakanlık merkez teşkilatını; Bakanlık Makamı ve Bakan Yardımcılığı Makamı, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları, Hizmet Birimleri ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı oluşturmaktadır. Hizmet birimleri aşağıda belirtilmiştir: 1. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 3. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 4. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 5. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 7. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 8. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 9. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 10. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 11. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12. Yükseköğretim ve Yurt dışı Eğitim Genel Müdürlüğü 13. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 14. İç Denetim Birimi Başkanlığı 15. Strateji Geliştirme Başkanlığı 16. Hukuk Müşavirliği 17. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 18. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 20. İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 21. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 22. Özel Kalem Müdürlüğü 13 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı TAŞRA TEŞKİLATI YURT DIŞI TEŞKİLATI Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı bütün il ve ilçelerde millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurum müdürlüklerinden oluşmaktadır. 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla 81 ilde il millî eğitim müdürlüğü ve 919 ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi, Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması ve korunmasına dair faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulan yurt dışı teşkilatı eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerinden oluşmaktadır. 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla 34 ülkede müşavirlikler ve eğitim ataşelikleri bulunmaktadır. 1. Afganistan 2. Almanya 3. Amerika Birleşik Devletleri 4. Arnavutluk 5. Avustralya 6. Avusturya 7. Azerbaycan 8. Belçika 9. Bosna Hersek 10. Bulgaristan 11. Danimarka 12. Fransa 13. Gürcistan 14. Hollanda 15. İngiltere 16. İran 17. İsveç 18. İsviçre 19. İtalya 20. Kanada 21. Kazakistan 22. Kırgızistan 23. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 24. Kosova 25. Libya 26. Makedonya 27. Mısır 28. Özbekistan 29. Pakistan 30. Romanya 31. Rusya 32. Suudi Arabistan 33. Türkmenistan 34. Ukrayna Yurt dışı teşkilatının bulunduğu ülkeler aşağıda verilmiştir: 14 BAKAN Bakan Yardımcısı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bakanlık Müşavirliği MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI Strateji Geliştirme Başkanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu Özel Kalem Müdürlüğü TAŞRA TEŞKİLATI YURTDIŞI TEŞKİLATI İl Milli Eğitim Müdürlükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okul ve Kurum Müdürlükleri Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İç Denetim Birimi Başkanlığı 15 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı Şekil 3: Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Şeması BAKAN Bakan Yardımcısı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bakanlık Müşavirliği MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI Strateji Geliştirme Başkanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu Özel Kalem Müdürlüğü TAŞRA TEŞKİLATI YURTDIŞI TEŞKİLATI İl Milli Eğitim Müdürlükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okul ve Kurum Müdürlükleri Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İç Denetim Birimi Başkanlığı Tablo 2: İnsan Kaynakları Dağılımı (2014) Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 852.066’sı eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere toplam 929.921 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin birimlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. İNSAN KAYNAKLARI 16 Bakanlık Birimi Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı Toplam EÖHS GİHS SHS YHS AHS Toplam Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 142 3 145 145 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 18 18 18 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 25 2 27 27 Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1.268 434 2 43 139 618 1.886 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 53.624 879 56 77 1.692 2.704 56.328 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 12.940 1.298 199 1.291 2.788 15.728 Hukuk Müşavirliği 87 15 102 102 İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 464 10 474 474 İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 27 91 118 118 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 126.955 2.570 60 1.418 4.140 8.188 135.143 Müsteşarlık 36 36 36 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 99.490 2.527 125 273 3.944 6.869 106.359 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 43 115 24 139 182 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 76 7 83 83 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.765 458 208 43 851 1.560 15.325 Özel Kalem Müdürlüğü 108 108 108 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 73 73 73 Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 44 44 44 Strateji Geliştirme Başkanlığı 92 3 95 95 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 136 136 136 Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 537.582 5.196 101 79 15.116 20.492 558.074 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 91 26 117 117 Yükseköğretim ve Yurtd ışı Eğitim Genel Müdürlüğü 62 1 63 63 İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 6.401 24.048 9 1.448 7.189 162 32.856 39.257 Genel Toplam 852.066 39.006 561 3.723 34.386 177 77.853 929.921 THS Millî Eğitim Bakanlığı personelinin eğitim durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakanlık hizmetlerinin yararlanıcılara daha hızlı ve etkili şekilde sunulması için güncel teknolojik araçlar etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu kapsamda modüler bir yapıda kurgulanmış olan Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) ile kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin büyük bölümü yürütülmektedir. Aynı zamanda sistemde personel ve öğrencilerin bilgileri bulunmaktadır. MEBBİS aracılığıyla Devlet Kurumları, Yatırım İşlemleri, MEİS, e-Alacak, e-Burs, Evrak, TEFBİS, Kitap Seçim, e-Soruşturma Modülü, Sınav, Sosyal Tesis, e-Mezun, İKS, MTSK, Özel Öğretim Kurumları, Engelli Birey, RAM, Öğretmenevleri, Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi, e-Katılım, gibi modüllere ulaşılarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca MEBBİS kanalıyla merkez ve taşra teşkilatının bütün iş ve işlemleri için birimler arasında iletişim ağı kurulmuştur. Bakanlık resmi yazışmaları elektronik ortamda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır. BİMER, MEB Bilgi Edinme, Alo 147 gibi servisler aracılığıyla bilgi talebi, öneri, şikâyet ve ihbarlara ilişkin vatandaş ve kurumlara hızlı ve etkin bir biçimde hizmet sağlanmaktadır. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla ilköğretim ikinci kademe ile ortaöğretim düzeyindeki bütün okullar FATİH Projesi kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimize tablet verilmesi planlanan proje ile dersliklere kurulan bilişim teknolojisi (BT) donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulmaktadır. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım Sayı Oran (%) Doktora Yüksek Lisans (Tezli) Yüksek Lisans (Tezsiz) Lisans Ön Lisans Enstitü Lise İlköğretim İlkokul Genel Toplam 929.921 100 954 33.206 37.167 748.661 40.504 21.652 28.434 14.291 5.052 0.10 3.57 4.00 80.51 4.36 2.33 3.06 1.54 0.54 Tablo 3: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı (2014) 17 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı 18 Aşağıdaki tabloda Millî Eğitim Bakanlığının merkezi yönetim bütçe yatırım ödeneğinden aldığı yatırım ödeneği payları verilmiştir. * Gerçekleşme tahminidir. 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısından alınmıştır. ** Bütçe Kanunlarından Kesintili Bütçe Ödenekleri Alınmıştır. Yıllar MEB Bütçesi (TL)** Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi GSYH’ye Oranı (%) Kon.Büt. / Merkezi Yön Büt. Oranı (%) 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 34.112.163.000 28.237.412.000 39.169.379.190 47.496.378.650 55.704.817.610 62.000.248.000 2.57 2.63 2.76 3.03 3.24 3.19 9.84 10.91 11.16 11.76 12.81 13.11 Tablo 4: MEB Bütçesinin GSYH´ye ve Merkezi Yönetim Bütçesine Oranı Tablo 5: MEB Yatırım Ödeneğinin MY Bütçe Yatırım Ödeneği İçindeki Payı Konsolide/Merkezi Yönetim Bütçe Yatırım Ödeneği (TL) 21.426.591.000 19.046.000.000 27.913.538.000 33.488.724.000 36.400.961.000 40.454.052.000 1.785.327.000 1.995.625.000 2.600.000.000 3.955.000.000 5.192.300.000 5.494.000.000 9,37 9.31 9.31 11.81 14.26 13.58 Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEB Yatırım Ödeneği (TL) Kon./Merkezi Yön. Bütçe Yatırım Öden. MEB Yatırımlarına Ayrılan Pay (%) Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden ayrılan pay, il özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, ulusal ve uluslararası kurum kuruluşlardan sağlanan hibe, kredi ve burslar, gerçek ve tüzel kişilerin bağışları ve okul-aile birliği gelirleri oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda Millî Eğitim Bakanlığının merkezi yönetim bütçesinden aldığı paylar ve gayri safi yurt içi hasılaya oranı verilmiştir. MALİ KAYNAKLAR Üst politika belgelerinde Bakanlığın görev alanına giren konular ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Stratejik plan çalışmaları kapsamında taranmış olan politika belgeleri temel üst politika belgeleri ve diğer üst politika belgeleri olarak ikiye ayrılmış ve aşağıdaki gibi verilmiştir: 11.Avrupa Birliği Müktesebatı ve İlerleme Raporları 22.10. Kalkınma Planı 33.Orta Vadeli Mali Plan 44.Orta Vadeli Program 55.62. Hükümet Programı 66.Bakanlık Mevzuatı 77.MEB 2010–2014 Stratejik Planı 88.Millî Eğitim Şura Kararları 99.Millî Eğitim Kalite Çerçevesi ÜST POLİTİKA BELGELERİ TEMEL ÜST POLİTİKA BELGELERİ DİĞER POLİTİKA BELGELERİ 11.Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları 22.TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 33.Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 44.Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 55.Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 66.Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi 77.Mesleki Eğitim Kurulu Kararları 88.Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi 99.Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili Raporları 19 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı Küreselleşme sürecinin hız kazanması ülkeler ve insanlar arasındaki ilişkileri artırmakta ve ülkelerin büyümesi ve gelişmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. Mevcut potansiyellerini kullanarak bu fırsatları değerlendirebilen ülkeler kalkınma sürecini başarıyla sürdürüp gelecekte dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alacaktır. Ayrıca politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alandaki küresel eğilimler eğitim ve öğretim sistemlerinden beklentileri de etkilemekte ve değiştirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgiye ulaşım imkânlarını geliştirerek geleneksel eğitim anlayışını değiştirmiştir. Eğitim ve öğretimde kullanılan yeni teknolojiler eğitim sisteminin unsurlarını güçlü bir şekilde etkilemektedir. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin artırılması ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi amacıyla yeni teknolojilerin eğitim ve öğretim ortamlarına transferi hayati önem taşımaktadır. Günümüzde ekonomik ve siyasi güç dengeleri değişmektedir. Bazı ülke ve bölgeler yeni küresel güç merkezi olma yolunda ilerlerken bazı ülkeler mevcut güçlerini korumak için çaba sarf etmektedir. Küresel güç merkezi olma yolunda ilerleyen ülkeler v e mevcut güç dengesine sahip ülkeler arasında etkileşim ve karşılıklı bağımlılık giderek artmaktadır. Bu nedenle ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler giderek derinleşmekte ve sınırlar arasındaki geçirgenlik artmaktadır. Bu durum iş gücünün hareketliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda nitelikli iş gücünü yetiştirmek tek başına yeterli olmamakta aynı zamanda bu iş gücü potansiyelini ekonomik değere dönüştürmek için üretim süreçlerinde yüksek katma değer oluşturan aşamalara hâkim olmak önem arz etmektedir. Yakın gelecekte, genç nüfusa sahip gelişmekte olan ülkeler, yaşlı nüfuslu ülkelere oranla iş gücü açısından avantajlı konumda olacaklardır. Ülkemiz nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine dönük eğitim-sanayi iş birliği politikalarını güçlendirdiği takdirde içinde bulunduğu demografik fırsat penceresinden faydalanma imkânına sahiptir. KURUM DIŞI ANALİZ 20 Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı çalışanları ile yapılan çalıştaylar ve iç ve dış paydaş analizleri, bakanlık birimleriyle yapılan görüşmeler, Stratejik Plan Üst Kurulu toplantıları ve Bakanlığın mevcut durumunun analiz edilmesiyle güçlü ve zayıf taraflar ile fırsat ve tehditler belirlenmiştir. GÜÇLÜ TARAFLAR, ZAYIF TARAFLAR, FIRSATLAR VE TEHDİTLER Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 1. Yeniliğe ve gelişmeye açık, genç öğretmen kadrosu 2. Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve yürütme yetkinliği gelişmiş insan kaynağı 3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanılması 4. Eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik büyük ölçekli projelerin yürütülmesi 5. Öğretim programlarının geliştirilmesinde katılımcı bir yaklaşımın benimsenmesi 6. Sektörle iş birliği yapılmasına imkân veren mevzuat 1. On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim 2. Bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlilikte okul ve program türünün bulunması 3. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitli ve yaygın olması 4. Sosyal destek yatılılık ve bursluluk imkânları 5. Özel öğretimi destekleyici teşvik mekanizmaları 1. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının istenen seviyede olması 2. Eğitim politikalarının belirlenmesinde paydaşların görüş ve önerilerinin dikkate alınması 3. Güçlü bilişim altyapısı ve elektronik bilgi sistemlerinin etkin kullanılması 4. Yeniliğe ve gelişime açık insan kaynağı 5. Bakanlık teşkilatının modern yönetim yaklaşımlarına göre yapılandırılmasına yönelik çalışmalar 6. Yaygın teşkilat ağı 7. Köklü bir geçmişe dayanan kültür ve bilgi birikimi 8. Çalışanlara yönelik mesleki gelişim imkânlarının sunulması Güçlü Taraflar 21 MEB 2015 – 2019 StratejiK Planı Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 1. Bakanlık ile öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki iş birliği 2. Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin politikaların yeterliliği 3. Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yeterlilik düzeyi 4. Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi 5. Haftalık ders saatlerinin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu 6. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yeterliliği 7. Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi 8. Ücretli öğretmen uygulaması 1. Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci talepleri ile uyumu 2. Özel eğitim okul ve kurumlarının yaygınlık ve yeterliliği 3. Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği 4. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyi 5. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sunulan eğitim imkânlarının ve izleme değerlendirme sisteminin yeterliliği 6. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği 7. Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesineilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının yeterliliği 8. Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel farklılıklar 1. Bakanlığın bazı birimleri arasındaki, yetki ve sorumluluk çakışması 2. Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliği 3. İnsan kaynakları yönetim politikalarının yeterliliği 4. Mevzuatın açıklık, anlaşılırlık ve ihtiyaca uygunluk düzeyi 5. Eğitim sistemindeki düzenlemelere ilişkin pilot uygulamalarının yeterliliği 6. Hizmet içi eğitimlerin verimliliği 7. Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri 8. Bütçe dağıtımında<

Soğuksu Mahallesi Eski Erbaa Sokak No 18/4 Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi 4. Kat Kavak/SAMSUN - 0362 741 30 59

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.